Klauzula Informacyjna Dla Osób dzwoniących do Sądu Rejonowego w Koninie (Rejestrowanie Rozmów)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB DZWONIĄCYCH DO SĄDU REJONOWEGO W KONINIE (REJESTROWANIE ROZMÓW)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) informujemy:

1. Administratorem danych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są: Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin,  w zakresie realizowanych zadań.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Koninie możliwy jest pod adresem siedziby Administratora oraz adresem e-mail: iod@konin.sr.gov.pl.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Mając pełną wiedzę o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych, osoba dzwoniąc i ujawniając dane osobowe w rozmowie, wyraża - poprzez wykonanie tej czynności - jednoznaczną, świadomą, konkretną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) tj. jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

4. Przetwarzanie danych osobowych ma na  celu udzielanie informacji telefonicznych na podstawie art. 123 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych lub ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej a także  zapewnienie bezpieczeństwa przy użyciu usługi centralnego utrzymania systemu teleinformatycznego telefonii, w ramach której realizuje się obsługę nagrań rozmów telefonicznych, w tym ich przechowywanie.

5. Przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

7. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych w tym Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu udostępniającemu system telefonii stacjonarnej VoIP.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 90 dni a po tym czasie usuwane. Przetwarzanie po tym czasie jest możliwe wyłącznie do celów i na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia, dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.

Rejestr zmian dla: Klauzula Informacyjna Dla Osób dzwoniących do Sądu Rejonowego w Koninie (Rejestrowanie Rozmów)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Kaszubowski
Dokument z dnia:
2019-11-08
Publikacja w dniu:
2019-11-08
Opis zmiany:
Klauzula informacyjna, treść
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Andrzej Kaszubowski
Dokument z dnia:
2019-11-08
Publikacja w dniu:
2019-11-08
Opis zmiany:
b/d