OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW: KN1N/00033351/9

18-10-2019

dot. I Co 1445/17/A.Sz.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KN1N/00033351/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Stanisław Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

08-11-2019r. o godz. 13:15

w budynku Sądu Rejonowego mającego siedzibę przy ul. Chopina 28, w Koninie w sali nr 2.44,     odbędzie się

druga licytacja

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej  prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości  obejmujące  działkę  nr 528, o powierzchni 0,0508 ha  i  związanego z nim prawa własności budynku mieszkalnego, parterowego, częściowo podpiwniczonego  z poddaszem użytkowym. Przy budynku wybudowany jest garaż. Brak elewacji i ocieplenia. Instalacje: wodno - kanalizacyjna, centralnego ogrzewania (piec węglowy), elektryczna. Powierzchnia użytkowa budynku-182,21m2.  Nieruchomość położona: 62-510 Konin-Laskówiec, ul. Trzebiatowskiego 2, dla której  Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 33351  [NKW: KN1N/00033351/9].

Suma oszacowania wynosi 193 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 128 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłatę należy powiększyć o kwotę przelewu w wysokości 1,80zł). Rękojmię można uiścić na konto komornika, w ten sposób, że rękojmia w dniu porzpedzającym przetarg musi zostać zaksięgowana na poniższym rachunku bankowym:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Koninie 64102027460000390200198820

Rękojmię można rownież uiścić w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW: KN1N/00033351/9

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Komornik Rewir VI
Dokument z dnia:
2019-10-18
Publikacja w dniu:
2019-10-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Komornik Rewir VI
Dokument z dnia:
2019-10-18
Publikacja w dniu:
2019-10-18
Opis zmiany:
b/d