Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

10-10-2019

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Magdalena Królikowska-Wydrzyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-11-2019r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie mającego siedzibę przy ul. Fryderyka Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej składającej się z działek gruntu o łącznej powierzchni 2,7000ha.  
należącej  do dłużnika: Jan Kęsikiewicz, Barbara Kęsikiewicz ( 1/1 wspólność ustawowa majątkowa                                                 małżeńska)

położonej:Grodziec, Biskupice,
     dla której  Sąd Rejonowy w Koninie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 59029   [NKW: KN1N/00059029/1]
Suma oszacowania wynosi 86 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  
 65 100,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 680,00zł najpóźniej dzień przed licytacją tj. do dnia 07-11-2019r. Rękojmię należy uiścić  na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 98 10202212 0000 5102 0326 7895
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Uczestnikami przetargu mogą być osoby zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. nowelizacja ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00  do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Fryderyka Chopina 28 w pok.   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Elborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca zobowiązany będzie uiścić podatek od czynności cywilno-prawnych(2%)

                                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                                               Magdalena Królikowska-Wydrzyńska

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Komornik Rewir IV
Dokument z dnia:
2019-10-10
Publikacja w dniu:
2019-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Komornik Rewir IV
Dokument z dnia:
2019-10-10
Publikacja w dniu:
2019-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Komornik Rewir IV
Dokument z dnia:
2019-10-10
Publikacja w dniu:
2019-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Komornik Rewir IV
Dokument z dnia:
2019-10-10
Publikacja w dniu:
2019-10-10
Opis zmiany:
b/d