Opłaty sądowe

Wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Wysokość opłat sądowych w sprawach karnych.

Wysokość opłat sądowych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Wysokość opłat sadowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych.

Opłaty sądowe w sprawach gospodarczych.


NIP  665-108-74-59

REGON  000323967

 

 

 

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W SPRAWACH CYWILNYCH
W SĄDZIE REJONOWYM W KONINIE

/PROCES/

WYDZIAŁ CYWILNY

1. Naruszenie posiadania 200 zł
2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł
3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 200 zł

 

/POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/

WYDZIAŁ CYWILNY

Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy

1. Do 2 000 zł 30 zł
2. Ponad 2 000 zł do 5 000 zł 100 zł
3. Ponad 5 000 zł do 7 500 zł 250 zł
4. Ponad 7 500 zł 300 zł

 

/POSTĘPOWANIE NAKAZOWE/

WYDZIAŁ CYWILNY

1. Pozew w postępowaniu nakazowym

1/4 część opłaty
Nie mniej niż 30zł

2. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

3/4 cześć opłaty
Nie mniej niż 30zł

 

 

 

/POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE/

WYDZIAŁ CYWILNY

1. Sprawy z zakresu Prawa Rodzinnego/ OPŁATY STAŁE

- wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

1000 zł

- wniosek wraz ze zgodnym projektem podziału tego majątku

300 zł

 

/SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO/OPŁATY STAŁE/

WYDZIAŁ CYWILNY

1. Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

200 zł

2. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

200 zł

3. Wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

200 zł

4. Wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

100 zł

5. Wniosek o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania

100 zł

6. Rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej

100 zł

7. Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

2000 zł

8. Wniosek o zniesienie współwłasności

1000 zł

9. Wniosek wraz ze zgodnym projektem zniesienia współwłasności

300 zł

 

/SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO/OPŁATY STAŁE/

WYDZIAŁ CYWILNY

1. Wniosek o:
- stwierdzenie nabycia spadku;
- zabezpieczenie spadku;
- sporządzenie spisu inwentarza;
- odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

50 zł

Jeżeli powyższe wnioski, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.

 

2. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku
- apelacja,
- skarga kasacyjna,
- i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,

100 zł

- wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu,
- wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu.

100 zł

3. Wniosek o dział spadku

500 zł

4. Zgodny projekt działu spadku

300 zł

5. Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności

1000 zł

6. Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności

600 zł
7. Wniosek o przesłuchanie świadka testamentu ustnego Nie pobiera się opłat
8. O otwarcie i ogłoszenie testamentu Nie pobiera się opłat
9. O zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu Nie pobiera się opłat

 

/OPŁATY W SPRAWACH W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM/

WYDZIAŁ CYWILNY

Wniosek o /opłata stała/:

- złożenie przedmiotu świadczeń do depozytu sądowego

100 zł

- wydanie z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia

100 zł

 

/ZAŻALENIA, APELACJA, SKARGA KASACYJNA,
SKARGI O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI
Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA/

w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe
zostało wszczęte z urzędu;

Opłata stała 40 zł

 

/OPŁATY STAŁE W POSTĘPOWANIU ZABEZPIECZAJĄCYM/

WYDZIAŁ CYWILNY

1. Wniosek o:

 

- udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie

40 zł

- zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego

40 zł

2. Wniosek o:

 

- udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie

100 zł

- zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego

100 zł

 

/OPŁATY STAŁE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM/

WYDZIAŁ CYWILNY

1. Wniosek o:

 

- wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu

40 zł

- ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela

40 zł

- przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać

40 zł

- ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego

40 zł

- nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

40 zł

2. Wniosku o:

- nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty

50 zł

- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

50 zł

- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu

50 zł

- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność  bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki

50 zł

- umorzenie książeczki oszczędnościowej z związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono

50 zł

3. Zarzuty na odpis i oszacowanie nieruchomości

100 zł

4. Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów

100 zł

5. Wniosek o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania

100 zł

6. Wniosek o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności.

100 zł

7. Wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika

100 zł

8. Zatwierdzenie  planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień

100 zł

9. Wiosek o:

- wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

1000zł

- wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

1000zł

 

/INNE OPŁATY/

WYDZIAŁ CYWILNY

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego

40 zł

2. Wniosek o zabezpieczenie dowodu

40 zł

3. Wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym

300 zł

4. Skarga na czynność komornika

100 zł

 

/ZAŻALENIA, APELACJA, SKARGA KASACYJNA,
SKARGI O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI
Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA/

1. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie:
- oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;
- skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
- przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
- wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
- należności świadka

Opłata stała 40 zł

2. Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej

Opłata stała 100 zł

3. Zażalenie,
- interwencja uboczna,

1/5 części opłaty

Opłata taka sama jak opłata od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie

- skarga kasacyjna,
- skarga o wznowienie postępowania,
- skarga o stwierdzenie niegodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
- interwencja główna

- apelacja

4. Sprzeciw od wyroku zaocznego

Połowa opłaty

 

/OPŁATY STOSUNKOWE/

W innych sprawach o prawa majątkowe 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł

 

/OPŁATA PODSTAWOWA/

W sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej 30zł

 

/OPŁATA KANCELARYJNA/

1. Za każdą rozpoczętą stronę
- poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
- Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności
- Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności
- Zaświadczenia
6 zł
- dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele pobiera się opłatę 
w wysokości podwójnej
- od wniosku o wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy,
za każdą rozpoczętą stronicę danego dokumentu
1 zł

 

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT SĄDOWYCH W SPRAWACH KARNYCH

W SĄDZIE REJONOWYM W KONINIE

1. Wniosek o odroczenie wykonania - kary pozbawienia wolności - albo kary ograniczenia wolności

80 zł

4. Wniosek o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty:

- Pierwszy wniosek bez opłat
- Ponowny wniosek 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł
5. Wniosek o zwolnienie odbywania reszty kary lub kary ograniczenia wolności albo środka karnego 45 zł
6. Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności 45 zł
7. Wniosek o zatarcie skazania 45 zł
8. Prośba o ułaskawienie
- Pierwsza prośba bez opłat
- Ponowna prośba 45 zł
9. Wniosek o wznowienie postępowania 150 zł
10. Prywatny akt oskarżenia 300 zł

 

/OPŁATY KANCELARYJNE/

1. Za zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na wniosek - opłata kancelaryjna w wysokości 6 zł za każdą stronę,

1 zł za kserokopię pisma

2. Opłata za kserokopię dokumentu -1zł- za każdą rozpoczętą stronicę wydawanego dokumentu

3. Wniosek o wydanie wyroku z klauzulą prawomocności, wykonalności.

- 6 zł za każdą rozpoczętą stronę


Uwaga!


1. dla oskarżonego – skazanego – 1 odpis bez opłat
2. dla pokrzywdzonego odpis za zgodą sądu – opłata sądowa, przy czym jeżeli nałożono na oskarżonego wobec którego warunkowo zawieszono wykonanie kary lub wobec którego warunkowo umorzono postępowanie, obowiązek naprawienia szkody w całości lub części sąd przesyła pokrzywdzonemu odpis orzeczenia ze wzmianką o wykonalności.

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT SĄDOWYCH W SPRAWACH
Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W KONINIE

1. Zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa 200 zł
2. O rozwiązanie przysposobienia 200 zł
3. Unieważnienie uznania dziecka 200 zł
4. O ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej 200 zł
5. O obniżenie alimentów o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

5% wartości przedmiotu sporu
-nie mniej niż 30 zł

6. O przysposobienie nie pobiera się opłat sądowych
7. O zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego 100 zł
8. Zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej 100 zł
9. Zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 100 zł
10. Zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa 100 zł
11. Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym małżonków 40 zł
12. Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny 40 zł
13. Pozbawienie jednego z małżonków samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym 40 zł
14. Nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń do rąk drugiego małżonka 40 zł

15. Wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny

40 zł
16. Przyznanie władzy rodzicielskiej 40 zł
17. Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej 40 zł
18. Ograniczenie władzy rodzicielskiej 40 zł
19. Zawieszenie władzy rodzicielskiej 40 zł
20. Pozbawienie władzy rodzicielskiej 40 zł
21. Przywrócenie władzy rodzicielskiej 40 zł
22. Zakazanie osobistej styczności z dzieckiem 40 zł
23. Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka 40 zł
24. Zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka 40 zł
25. Regulowanie kontaktów z małoletnim 40 zł
26. Ustanowienie opieki nad małoletnim 40 zł
27. Ustanowienie opieki nad osoba dorosłą 40 zł
28. Ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 40 zł
29. Ustanowienie kuratora dla małoletniego 40 zł
30. Skarga na czynności komornika 100 zł

 

W postępowaniu w sprawach nieletnich regulowanym przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn . tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 11 póz. 109 ze zmianami)

 

Sąd obciąża rodziców nieletniego lub inne osoby zobowiązane do jego alimentacji albo nieletniego kosztami postępowania (z wyłączeniem kosztów postępowania mediacyjnego) w formie należności zryczałtowanej, zwrotu wydatków i opłat kancelaryjnych. Nie pobiera się opłat sądowych od:
- wniosku,
- zażalenia,
- apelacji.
Nieletniego w w postępowaniu w sprawach nieletnich

 

/BRAK OPŁAT SĄDOWYCH LUB BRAK OBOWIĄZKU UISZCZANIA KOSZTÓW SĄDOWYCH/

1. Ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa i roszczenia z tym związane

Strona dochodząca tych roszczeń nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych

2. Alimenty oraz podwyższenie alimentów

Strona dochodząca tych roszczeń nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych

3. Ustawa z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz U Nr 111 póz.545 ze zmianami)

Postępowanie wolne od kosztów sądowych
4. Z ustawy z dnia 26.10.1995r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138 póz 682 ze zmianami) Postępowanie wolne od kosztów sądowych

5. Przyjęcie oświadczenia uznaniu dziecka,
-o nadanie dziecku nazwiska,
- o przysposobienie dziecka,
- o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

 

Bez opłat

 

/ZAŻALENIE,APELACJA,SKARGA KASACYJNA,
SKARGI O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI
Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA/

 

1. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie:
- oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza,
- skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny,
- przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia,
- wynagrodzenia i zwrotu  kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza kuratora;
należności świadka
40 zł
- apelacja
- zażalenie
-skarga kasacyjna,
-skarga o wznowienie posterowania
-skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

40zł

w sprawie, której posterowanie
nieprocesowe
zostało wszyte z urzędu (przy opłacie sadowej)

2. Sprzeciw od wyroku zaocznego Połowa opłaty

 

/OPŁATY STOSUNKOWE/

w innych sprawach o prawa majątkowe: 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000zł

 

/OPŁATA KANCELARYJNA/

Za każdą stronę:
- poświadczonego odpisu, wypisu, lub wyciągu,
- Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności,
- Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności
- Zaświadczenia

6zł

- Jeżeli dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele pobiera się opłatę w wysokości podwójnej

 

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT SĄDOWYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

W SĄDZIE REJONOWYM W KONINIE

 

Pracownik dochodzący roszczeń z zakresu prawa pracy nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. z wyjątkiem następujących spraw:

 

1. Jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa 50 000 zł

Opłata stosunkowa, tj 5 % wartości przedmiotu sporu

2. Apelacja Opłata podstawowa 30 zł
3. Zażalenie Opłata podstawowa 30 zł
4. Skarga kasacyjna Opłata podstawowa 30 zł
5. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Opłata podstawowa 30 zł

 

Wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w toku w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy - o roszczenia pracownika - ponosi tymczasowo Skarb Państwa.

Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie rozstrzyga o tych wydatkach. Obciążenie pracownika tymi wydatkami może nastąpić w wypadkach szczególnie uzasadnionych.

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT SĄDOWYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W SĄDZIE REJONOWYM W KONINIE

 

1. Apelacja Opłata podstawowa 30 zł
2. Zażalenie Opłata podstawowa 30 zł
3. Skarga kasacyjna Opłata podstawowa 30 zł
4. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Opłata podstawowa 30 zł

 

Wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w toku postępowania ponosi Skarb Państwa.

 

 

 

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA O KSIEGACH WIECZYSTYCH

W SĄDZIE REJONOWYM W KONINIE

 

1.Wniosek o wpis w księdze wieczystej:
- własności,
- użytkowania wieczystego,
- lub ograniczonego prawa rzeczowego,
200 zł chyba, że przepis szczególny  stanowi inaczej
2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału nie mniej jednak niż 100 zł.
3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej
- własności,
- użytkowania wieczystego
- lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności.
pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 zł
niezależnie od liczby udziałów w tych prawach
4. Wniosek o wpis:
- własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
- własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
- praw osobistych i roszczeń;
- zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.
150 zł
5.Wniosek o:
- założenie księgi wieczystej;
- połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
- odłączenie nieruchomości lub jej części;
- sprostowanie działu I-O;
- wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
- dokonanie innych wpisów,
60 zł
6. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej pobiera się tylko jedną opłatę stałą - 60 zł
7. Wniosek o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.
8. Wniosek o złożenie do zbioru dokumentów. pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej

 

 

 

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

W SĄDZIE REJONOWYM W KONINIE

 

I. Postępowanie uproszczone (w sprawach o roszczenia  wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł, a w sprawach o roszczenia  wynikające z rękojmi, gwarancji jakości jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty).
Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy  (opłaty stałe)

1. Do 2 000 zł 30 zł
2. Ponad 2 000 zł do 5 000 zł 100 zł
3. Ponad 5 000 zł do 7 500 zł 250 zł
4. Ponad 7 500 zł 300 zł

 

Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 10 000 zł w każdym postępowaniu obowiązuje cała opłata tj. 5% od wartości przedmiotu sporu.

(zaokrąglona wzwyż do pełnego złotego)

 

II. Postępowanie nakazowe i upominawcze

1. Pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 części opłaty
Nie mniej niż 30zł
2. Pozew w postępowaniu upominawczym

Cała opłata tj. 5% od wartości przedmiotu sporu, przy

czym Sąd zwróci 3/4 uiszczonej opłaty po

uprawomocnieniu się nakazu zapłaty

3. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym 3/4 części opłaty
Nie mniej niż 30zł
opłaca pozwany

III. Zażalenie, apelacja, skarga o wznowienie postępowania,  skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencja główna i uboczna, sprzeciw od wyroku zaocznego

1. Apelacja opłata taka sama jak od pisma wszczynającego postępowania
(stała bądź stosunkowa)
2. Zażalenie 1/5 części opłaty
2a. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie:
- oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;
- skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
- przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
- wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
- należności świadka
40 zł
3. Skarga o wznowienie postępowania cała opłata
4. Interwencja główna cała opłata
5. Interwencja uboczna 1/5 opłaty
6. Sprzeciw od wyroku zaocznego

połowa opłaty

Nie mniej niż 30 zł

opłata minimalna 30 zł
jeżeli przepis szczególny
nie stanowi inaczej

IV. Opłata kancelaryjna

Za każdą rozpoczętą stronę
- poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
- odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności
- odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności
- zaświadczenia
6 zł
dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele pobiera się opłatę
w wysokości podwójnej

V. Opłaty stosunkowe (poza postępowaniem uproszczonym)

w innych sprawach o prawa majątkowe: 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia , jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł

VI. Opłata podstawowa

1. W sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej
2. Od podlegających opłacie pism, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy 
z 28 lipca 2005r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167.poz 1398).
30 zł

VII. Opłaty w postępowaniu nieprocesowym

1. Zniesienie współwłasności 1000 zł
2. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności 300 zł

VIII. Opłaty w postępowaniu zabezpieczającym

1. Wniosek o:
- udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
- zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego.

- udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajatkowego, chyba, że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postepowanie

 

100 zł

 

40 zł

IX. Opłaty w postępowaniu egzekucyjnym

1. Nadanie klauzuli wykonalności  tytułowi egzekucyjnemu innemu niż orzeczenie sądu,
ugoda sądowa albo nakaz zapłaty,
50 zł
2. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika 50 zł
3. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko  bądź na rzecz osoby innej niż wskazanej
w tytule egzekucyjnym, na którą przeszło uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu
lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu
50 zł
4. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom ponoszącym odpowiedzialność
bez ograniczeń całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.
50 zł

X.  Wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego

1. Wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego 40 zł

XI. Opłaty sądowe w sprawach z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego

XI a. Opłaty za Monitor Sądowy i Gospodarczy
ogłoszenia i obwieszczenia 0,70 zł za jeden znak
nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie
Wytłuszczenia itp.=30 %
wyciąg z KRS 30 zł
wyciąg zupełny z KRS 60 zł
zaświadczenie 15 zł
za egzemplarz  M.S .i G 30,81 zł

XII. Opłaty sądowe w sprawach w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym

1. Opłaty:
- wniosek o ogłoszenie upadłości;
- wniosku zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania
zagranicznego postępowania upadłościowego
1000 zł

2. Opłaty od wniosku o:
- o wszczęcie postępowania naprawczego;
- o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego;
- zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
- sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności.

- wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej

200 zł
3. Opłaty od:
-zarzutów przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału;
- wniosku o uchylenie lub zmianę układu;
- wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego;
- wniosku w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
100 zł

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Juszczak
Dokument z dnia:
2013-02-28
Publikacja w dniu:
2013-02-28
Opis zmiany:
zmiany dotyczące opłat w Wydziale Gospodarczym